ORDEN CYPRINIFORMES

alburnus-alburnus Alburno (Alburnus alburnus)  pdfdown

luciobarbus-graellsii Barbo de Graells (Luciobarbus graellsii)  pdfdown

carassius-auratus Carpín (Carassius auratus)   pdfdown

parachondrostoma-miegii Madrilla (Parachondrostoma miegii)   pdfdown

cyprinus-carpio Carpa (Cyprinus carpio)   pdfdown

gobio-lozanoi Gobio (Gobio lozanoi)   pdfdown

scardinius-erythrophtalmus Escardino (Scardinius erythrophthalmus)   pdfdown

squalius-cephalus Bagre (Squalius cephalus) pdfdown 

 Cacho (Squalius pyrenaicus) pdfdown