ORDEN COLUMBIFORMES

columba-livia Paloma doméstica (Columba livia)  pdfdown

columba-oenas Paloma zurita (Columba oenas)  pdfdown

columba-palumbus Paloma torcaz (Columba palumbus)  pdfdown

streptopelia-decaocto Tórtola turca (Streptopelia decaoto)  pdfdown

streptopelia-turtur Tórtola europea (Streptopelia turtur)  pdfdown