ORDEN PERCIFORMES

  Pez fraile (Salaria fluviatilis)  pdfdown

  Pez sol (Lepomis gibbosus)   pdfdown

micropterus-salmoides Perca americana (Micropteruis salmoides)   pdfdown

 Perca de río (Perca fluviatilis)   pdfdown

 Lucioperca (Sander lucioperca)   pdfdown