Arachnida (arañas, ácaros, opiliones y escorpiones)

Orden Araneae

Familia Araneidae

   Araneus diadematuspdfdown

 Aculepeira armida  pdfdown

argiope-bruennichi Argiope bruennichi  pdfdown

argiope-lobata Argiope lobata pdfdown

Familia Salticidae

   Heliophanus cupreuspdfdown

Familia Lycosidae

 Lycosa hispanica  pdfdown

Familia Oecobiidae

   Uroctea durandipdfdown

Familia Pholcidae

   Pholcus phalangioidespdfdown

Familia Sicariidae

 Loxosceles rufescens  pdfdown

FamiliaTheridiidae

 Latrodectus lilianae  pdfdown

Familia Thomisidae

thomisus-onustus Thomisus onustus  pdfdown

Familia Uloboridae

 Uloborus walckenaerius pdfdown

Orden Opiliones

Familia Phalangiidae

   Phalangium opiliopdfdown

Orden Trombidiformes

Familia Eriophyidae

   Aceria artemisiaepdfdown

   Aceria chondrillaepdfdown

   Aceria zumetaepdfdown

   Eriophyes barroisipdfdown

   Stenacis tiradiatuspdfdown

   Trisetacus quadrisetuspdfdown

Familia Erythraeidae

 Charletonia blascoi pdfdown

   Erythraeus lanciferpdfdown

Orden Scorpiones

Familia Buthidae

buthus-occitanus Buthus occitanus pdfdown

Orden Solifugae

Familia Daesiidae

   Gluvia dorsalispdfdown