Mollusca (caracoles, babosas y náyades)

Clase Bivalvia

Familia Dreissenidae

dreissena-polymorpha Dreissena polymorpha pdfdown

Familia Corbiculidae

corbicula-fluminea Corbicula fluminea pdfdown

Familia Margaritiferidae

margaritifera-auricularia Margaritifera auricularia pdfdown

Familia Unionidae

anodonta-anatina Anodonta anatina pdfdown

potomida-littoralis Potomida littoralis  pdfdown

unio-mancus Unio mancus pdfdown

Clase Gastropoda

Familia Arionidae

   Arion aterpdfdown

Familia Helicidae

 Cepaea nemoralis pdfdown

   Otala punctatapdfdown

Familia Hygromiidae

 Monacha cartusiana pdfdown

Familia Neritidae

theodoxus-fluviatilis Theodoxus fluviatilis pdfdown

Familia Sphincterochilidae

sphincterochila-candidissima Sphincterochila candidissima  pdfdown