ORDEN SILURIFORMES

ameiurus-melas Pez gato negro (Ameiurus melas)   pdfdown

silurus-glanis Siluro (Silurus glanis)   pdfdown