Familia Euphorbiaceae

Chamaesyce canescens

chamaesyce-prostrata   Chamaesyce prostrata (nogueruela postrada) pdfdown

   Chrozophora tinctoria (tornasol)  pdfdown

   Euphorbia characias (lechetrezna mayor)pdfdown

   Euphorbia exigua (lechetreznilla romeral)pdfdown

   Euphorbia falcatapdfdown

Euphorbia flavicoma

   Euphorbia helioscopia (lecherina) pdfdown

Euphorbia hirsuta

   Euphorbia isatidifoliapdfdown

Euphorbia minuta    

Euphorbia nicaeensis         

   Euphorbia peplus (tomagallos)pdfdown

   Euphorbia platyphyllos pdfdown

   Euphorbia segetalispdfdown

   Euphorbia serrata (lechetrezna)pdfdown

Euphorbia sulcata (lechetreznilla)    

    Mercurialis annua (mercurial)  pdfdown

Mercurialis huetii

mercurialis-tomentosa   Mercurialis tomentosa (criadillas de ratón) pdfdown